Regulamin Cmentarza w Topczewie

 

Regulamin Cmentarza Katolickiego Parafii Rzymskokatolickiej

Św. Stanisława B. i M. w Topczewie

 

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 • 1

Katolicki Cmentarz Grzebalny, zwany dalej Cmentarzem, jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii Św. Stanisława B. i M. w Topczewie, zwanej dalej Parafią.

 • 2
 1. Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii.
 2. Z upoważnienia Proboszcza bezpośredni nadzór nad Cmentarzem, sprawy związane z pochówkiem sprawuje grabarz.
 3. Dokumentację cmentarza i sprawy związane z pochówkiem prowadzą księża w kancelarii parafialnej.
 • 3

Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zob. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawach postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 roku § 6 pkt. 1).

 1. Zarząd Cmentarza troszczy się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Cmentarza.
 2. Obowiązek utrzymania grobu i jego otoczenia w czystości i porządku spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 3. Posegregowane śmieci i odpady składowane są do pojemników.
 4. Zarząd Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.
 5. Obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu.
 6. Zarząd Cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia grobów, powstałe w skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i ataków wandalizmu oraz rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania Parafii.
 7. Przebywanie na Cmentarzu w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, burza gołoledź, śnieżyca itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
 8. Cmentarz wyposażony jest w punkt czerpania wody jedynie do podlewania roślin oraz do innych celów gospodarczych.
 • 4

Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej i datą jej zgonu.

 • 5
 1. Na terenie Cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego uzyskania zgody Zarządu Cmentarza, dokonywania jakichkolwiek prac kamieniarskich i budowlanych.
 2. Należy uzyskać pisemną zgodę Zarządu Cmentarza na następujące czynności na cmentarzu:
 3. pogrzeb;
 4. ekshumacja bądź przeniesienie zwłok do innego grobu;
 5. budowa nowego pomnika, katakumby;
 6. remont pomnika;
 7. kładzenie chodnika;
 8. sadzenie drzew i krzewów;
 • 6
 1. Prace budowlane i remontowe należy wykonywać zgodnie z zezwoleniem, które określa ich zakres.
 2. Zezwolenie na prace budowlane traci swoją moc po upływie sześciu miesięcy od daty jego wydania.
 3. W czasie wykonywania prac na cmentarzu wykonawca powinien mieć ze sobą zezwolenie, do wglądu dla kompetentnej, sprawdzającej osoby.
 • 7
 1. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i dokładnego terminu z Zarządem Cmentarza.
 2. Wykonywanie prac remontowych i budowlanych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 3. Prace budowlane i remontowe mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu, albo upoważnione przez niego podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
 4. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.
 5. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód, powstałych w wyniku wykonywania prac.
 6. Zabrania się przygotowywania, mieszania, i składowania zaprawy betonowej bezpośrednia na alejkach cmentarnych, bez zabezpieczeń. Materiały sypkie wolno składować wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach). Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.
 7. Nadmiar ziemi, gruzu, pochodzących z prac kamieniarsko – budowlanych musi być wywieziony poza teren Cmentarza przez firmę wykonującą roboty.
 8. Osoba, która uzyskała zgodę na remont lub rozbiórkę nagrobka, zobowiązana jest wywieźć z Cmentarza pozostały gruz. Należy także uporządkować po remoncie teren wokół grobu.
 9. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko – budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
 • 8

Na terenie Cmentarza zakazuje się:

 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
 2. zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki i miejsca do tego przeznaczone;
 3. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;
 4. ustawiania ławek, płotków itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy;
 5. sporządzania zabudowy grobu, wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu;
 6. przemieszczania nagrobków;
 7. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki rodziców;
 8. umieszczania reklam, prowadzenia akwizycji i rozkładania wizytówek;
 9. wjazdu pojazdami mechanicznymi na cmentarz bez zezwolenia Zarządu Cmentarza;
 10. wprowadzania zwierząt;
 11. palenia tytoniu, picia alkoholu i spożywania środków odurzających;
 12. przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie;
 13. uprawiania żebractwa;
 • 9
 1. Zarząd Cmentarza nie pobiera żadnych ofiar za udostępnienie miejsca na grób, tzw. placowego.
 2. Przez wybór miejsca grobu nie nabywa się prawa jego własności, lecz staje się jego dysponentem.
 3. W przypadku braku dysponenta grobu decyzje dotyczące grobu podejmuje Zarząd Cmentarza.

4.Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarząd nie ma żadnego kontaktu z rodziną, można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z tego grobu są składane do nowo wybudowanego grobowca.

10.Zarząd sporządza protokół z czynności związanych z likwidacją grobu.

11.Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu należy chować w tym samym miejscu, w którym zostały znalezione.

 • 10
 1. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności:
 2. pozostały(a) małżonek(a);
 3. krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.);
 4. krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.);
 5. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
 6. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
 7. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.
 8. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona w kancelarii parafialnej i potwierdzona na piśmie.
 • 11
 1. Groby oraz place pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
 2. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu lub placu Zarząd Cmentarza podejmuje decyzję o dalszym przeznaczeniu grobu lub placu.
 • 12

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

 1. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok – za zezwoleniem inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 2. na zarządzenie prokuratora lub sądu;
 3. na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu Cmentarza na inny cel.
 4. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządu Cmentarza.
 • 13

Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu wymaganych dokumentów, w tym odpisu karty zgonu. W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne od pochowania, a wystawione w języku innego państwa, winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

 • 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.