Zapytanie ofertowe

Wyszki 02listopada 2023 r.

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowegoNr 1/POZ/2023 na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie

 1. Brańska 4, Topczewo

17-132 Wyszki

Województwo: podlaskie

Tel.: 85 737 12 10 

e-mail: topczewo@drohiczynska.pl

NIP 543-10-23-310,  REGON 050338390

Adres strony internetowej: http://parafiatopczewo.pl

 1. Tryb udzielania zamówienia:
 • Zamawiający realizuje projekt (dalej „Projekt”) „Remont zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie”, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Gmina Wyszki.
 • Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego.
 • Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez oferentów.
 • W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
 • Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
 • Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
 • Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu prac remontowych zabytkowego Kościoła w Topczewie. Zadanie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich głównie przy zewnętrznych częściach budynku.

 Zakres prac remontowych będzie obejmował:

 • izolację poziomą ścian zewnętrznych,
 • ustawienie rusztowań i skucie tynków zewnętrznych,
 • sklejenie rys i spękań,
 • wykonanie nowych tynków zewnętrznych zaprawami renowacyjnymi,
 • malowanie elewacji,
 • wymiana opaski wokół kościoła,
 • wykonanie koszy przy rynnach
 • uzupełnienie i naprawa obróbek blacharskich.

Wykonanie prac ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji budynku.

 

 1. Warunki wykonania prac:
 • Prace muszą zostać wykonane zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku.
 • Pełna dokumentacja Projektu jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.
 • Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych materiałów oraz ew. zamienników dokonana zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się,że Zamawiający nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia.
 • Złożenie oferty wiąże się z zobowiązaniem do wykonania prac zgodnie ze wszelkimi odnośnymi przepisami prawa (prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach. Po stronie Zamawiającego leży wyłącznie ustanowienie inspektora nadzoru oraz wykonywanie obowiązków inwestora, które zgodnie z prawem nie mogą być wykonywane przez inny podmiot.
 • Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 3 lat.
 1. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zrealizuje zamówienie do dnia 31.03.2025 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 • Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
 • Posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
 • Posiadanie niezbędne zdolności techniczne, zawodowe, wiedzę i doświadczenie.
 1. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów zbliżonych do projektu będącego przedmiotem postępowania – powyższe kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wykazania, że oferent wykonał w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 1 robotę budowlaną w obiekcie zabytkowym wpisanych do rejestru zabytków.
 2. Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach zadana osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonania prac oraz kierowania robotami budowlanymi
 • Ocena spełnienia podanych warunków będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia.
 • Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie powyżej, zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie analizowana merytorycznie. W przypadku odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
 1. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 04.12.2023 r. do godz. 12:00 w biurze parafialnym(po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu) lub listownie na adres Zamawiającego wskazany poniżej. Informacja z otwarcia ofert i wyniku postępowania będzie umieszczona na stronie Gminy Wyszki http://www.wyszki.pl/ oraz na stronie internetowej parafii: http://parafiatopczewo.pl/

 1. Miejsce składania ofert:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie

 1. Brańska 4, Topczewo

17-132 Wyszki

Telefon : 85 737 12 10 

Biuro parafialne:

Kancelaria jest czynna w dni powszednie w godzinach:   8.00 – 9.00

 1. Sposób i termin złożenia oferty
 • Oferty można składać wyłącznie osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu) lub listownie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 grudnia 2023 r. do godz. 12.00, na adres Zamawiającego wskazany w punkcie 8 .
 • Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 1. a) Złożona oferta musi zawierać dane identyfikujące Wykonawcę / Wykonawców (firma, nazwę, imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, adres e-mail).
 2. b) Złożona oferta musi zawierać wartość netto / podatek VAT / cenę brutto.
 3. c) Złożona oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
 • Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.
 • Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby składające ofertę.
 • Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego (nie decyduje data nadania listu poleconego), w tym godzinę dostarczenia.
 1. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 35 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Kryteria wyboru ofert
 • Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o decyzję komisji składającej się z członków rady parafialnej (min. 3) powołanej przez ks. Proboszcza.
 • Przy ocenianiu ofert i wyborze najkorzystniejszej ofert komisja będzie brała pod uwagę koszt wykonania zamówienia oraz referencje i doświadczenie potencjalnego Wykonawcy.
 • Komisja wybierze ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i spełni oczekiwania Zamawiającego.
 • W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów spełniających kryteria złoży oferty na tę samą kwotę wynagrodzenia, zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.
 1. Klauzula informacyjna – RODO

Dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1,sprost. Dz.U.UE.L.2018.127.2 i Dz.U.UE.L.2021.74.35), zwanego RODO.

 1. Rozstrzyganie sporów

Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

 

 

Załącznik Nr 1

Wzór formularza ofertowego w ramach przeprowadzanego postępowania zakupowego

Nr 1/POZ/2023 z dn.02 listopada 2023 r.

 

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na postępowanie ofertowe, opublikowane przez Zamawiającego: Kościół Parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie na stronie internetowej Gminy Wyszki w ramach prowadzonego postępowania zakupowego na projekt: „Remont zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie”, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu, przedkładamy niniejszą ofertę:

 1. DANE OFERENTA

WYKONAWCA – INFORMACJE OGÓLNE

Firma/imię i nazwisko oferenta  
NIP/PESEL  
Dane oferenta
Miejscowość  
Ulica  
Nr budynku i lokalu (jeśli dotyczy)  
Kod pocztowy i poczta  
 1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW W IMIENIU OFERENTA
Imię i nazwisko  
Nr telefonu  
Adres e-mail  

 

 1. Oferowane wynagrodzenie

brutto (PLN)  __________________________

VAT (PLN) __________________________

Netto (PLN) __________________________

 1. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA OFERENTA
 2. Oświadczam, że wykonałem w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 1 robotę budowlaną w obiekcie zabytkowym wpisanych do rejestru zabytków.
 3. Oświadczam, że dysponuje kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach zadana osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonania prac oraz kierowania robotami budowlanymi.
 4. Oświadczam, że zapoznałem się i bezwarunkowo akceptuję warunki zapytania ofertowego, a w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do zwarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 5. Oświadczam, że w kwocie wynagrodzenia ujęte zostały wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 

………………………………….                                                                              …………………………………………………….

miejscowość i data                                                                                            podpis Oferenta

 

 

 

 

Wyszki 02listopada 2023 r.

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowegoNr 2/POZ/2023 na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie

 1. Brańska 4, Topczewo

17-132 Wyszki

Województwo: podlaskie

Tel.: 85 737 12 10 

e-mail: topczewo@drohiczynska.pl

NIP 543-10-23-310,  REGON 050338390

Adres strony internetowej: http://parafiatopczewo.pl

 1. Tryb udzielania zamówienia:
 • Zamawiający realizuje projekt (dalej „Projekt”) „Remont zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie”, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Gmina Wyszki.
 • Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego.
 • Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez oferentów.
 • W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
 • Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
 • Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
 • Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu prac remontowych zabytkowego Kościoła w Topczewie. Zadanie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich głównie przy zewnętrznych częściach budynku.

 Zakres prac remontowych będzie obejmował:

 • izolację poziomą ścian zewnętrznych,
 • ustawienie rusztowań i skucie tynków zewnętrznych,
 • sklejenie rys i spękań,
 • wykonanie nowych tynków zewnętrznych zaprawami renowacyjnymi,
 • malowanie elewacji,
 • wymiana opaski wokół kościoła,
 • wykonanie koszy przy rynnach
 • uzupełnienie i naprawa obróbek blacharskich.

Wykonanie prac ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji budynku.

 

 1. Warunki wykonania prac:
 • Prace muszą zostać wykonane zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku.
 • Pełna dokumentacja Projektu jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.
 • Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych materiałów oraz ew. zamienników dokonana zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się,że Zamawiający nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia.
 • Złożenie oferty wiąże się z zobowiązaniem do wykonania prac zgodnie ze wszelkimi odnośnymi przepisami prawa (prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach. Po stronie Zamawiającego leży wyłącznie ustanowienie inspektora nadzoru oraz wykonywanie obowiązków inwestora, które zgodnie z prawem nie mogą być wykonywane przez inny podmiot.
 • Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 3 lat.
 1. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zrealizuje zamówienie do dnia 30.09.2024 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 • Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
 • Posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
 • Posiadanie niezbędne zdolności techniczne, zawodowe, wiedzę i doświadczenie.
 1. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów zbliżonych do projektu będącego przedmiotem postępowania – powyższe kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wykazania, że oferent wykonał w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 1 robotę budowlaną w obiekcie zabytkowym wpisanych do rejestru zabytków.
 2. Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach zadana osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonania prac oraz kierowania robotami budowlanymi
 • Ocena spełnienia podanych warunków będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia.
 • Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie powyżej, zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie analizowana merytorycznie. W przypadku odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
 1. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 04.12.2023 r. do godz. 12:00 w biurze parafialnym(po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu) lub listownie na adres Zamawiającego wskazany poniżej. Informacja z otwarcia ofert i wyniku postępowania będzie umieszczona na stronie Gminy Wyszki http://www.wyszki.pl/ oraz na stronie internetowej parafii: http://parafiatopczewo.pl/

 1. Miejsce składania ofert:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie

 1. Brańska 4, Topczewo

17-132 Wyszki

Telefon : 85 737 12 10 

Biuro parafialne:

Kancelaria jest czynna w dni powszednie w godzinach:   8.00 – 9.00

 1. Sposób i termin złożenia oferty
 • Oferty można składać wyłącznie osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu) lub listownie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04grudnia 2023 r. do godz. 12.00, na adres Zamawiającego wskazany w punkcie 8 .
 • Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 1. a) Złożona oferta musi zawierać dane identyfikujące Wykonawcę / Wykonawców (firma, nazwę, imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, adres e-mail).
 2. b) Złożona oferta musi zawierać wartość netto / podatek VAT / cenę brutto.
 3. c) Złożona oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
 • Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.
 • Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby składające ofertę.
 • Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego (nie decyduje data nadania listu poleconego), w tym godzinę dostarczenia.
 1. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 35 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Kryteria wyboru ofert
 • Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o decyzję komisji składającej się z członków rady parafialnej (min. 3) powołanej przez ks. Proboszcza.
 • Przy ocenianiu ofert i wyborze najkorzystniejszej ofert komisja będzie brała pod uwagę koszt wykonania zamówienia oraz referencje i doświadczenie potencjalnego Wykonawcy.
 • Komisja wybierze ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i spełni oczekiwania Zamawiającego.
 • W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów spełniających kryteria złoży oferty na tę samą kwotę wynagrodzenia, zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.
 1. Klauzula informacyjna – RODO

Dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, sprost. Dz.U.UE.L.2018.127.2 i Dz.U.UE.L.2021.74.35), zwanego RODO.

 1. Rozstrzyganie sporów

Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

 

 

Załącznik Nr 1

Wzór formularza ofertowego w ramach przeprowadzanego postępowania zakupowego

Nr 2/POZ/2023 z dn.02 listopada 2023 r.

 

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na postępowanie ofertowe, opublikowane przez Zamawiającego: Kościół Parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie na stronie internetowej Gminy Wyszki w ramach prowadzonego postępowania zakupowego na projekt: „Remont zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie”, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu, przedkładamy niniejszą ofertę:

 1. DANE OFERENTA

WYKONAWCA – INFORMACJE OGÓLNE

Firma/imię i nazwisko oferenta  
NIP/PESEL  
Dane oferenta
Miejscowość  
Ulica  
Nr budynku i lokalu (jeśli dotyczy)  
Kod pocztowy i poczta  
 1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW W IMIENIU OFERENTA
Imię i nazwisko  
Nr telefonu  
Adres e-mail  

 

 1. Oferowane wynagrodzenie

brutto (PLN)  __________________________

VAT (PLN) __________________________

Netto (PLN) __________________________

 1. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA OFERENTA
 2. Oświadczam, że wykonałem w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 1 robotę budowlaną w obiekcie zabytkowym wpisanych do rejestru zabytków.
 3. Oświadczam, że dysponuje kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach zadana osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonania prac oraz kierowania robotami budowlanymi.
 4. Oświadczam, że zapoznałem się i bezwarunkowo akceptuję warunki zapytania ofertowego, a w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do zwarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 5. Oświadczam, że w kwocie wynagrodzenia ujęte zostały wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 

………………………………….                                                                              …………………………………………………….

miejscowość i data                                                                                            podpis Oferenta

 

 

 

 

 

Wyszki 02listopada 2023 r.

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowegoNr 3/POZ/2023 na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie

 1. Brańska 4, Topczewo

17-132 Wyszki

Województwo: podlaskie

Tel.: 85 737 12 10 

e-mail: topczewo@drohiczynska.pl

NIP 543-10-23-310,  REGON 050338390

Adres strony internetowej: http://parafiatopczewo.pl

 1. Tryb udzielania zamówienia:
 • Zamawiający realizuje projekt (dalej „Projekt”) „Remont zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie”, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Gmina Wyszki.
 • Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego.
 • Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez oferentów.
 • W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
 • Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
 • Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
 • Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu prac remontowych zabytkowego Kościoła w Topczewie. Zadanie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich głównie przy zewnętrznych częściach budynku.

 Zakres prac remontowych będzie obejmował:

 • izolację poziomą ścian zewnętrznych,
 • ustawienie rusztowań i skucie tynków zewnętrznych,
 • sklejenie rys i spękań,
 • wykonanie nowych tynków zewnętrznych zaprawami renowacyjnymi,
 • malowanie elewacji,
 • wymiana opaski wokół kościoła,
 • wykonanie koszy przy rynnach
 • uzupełnienie i naprawa obróbek blacharskich.

Wykonanie prac ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji budynku.

 

 1. Warunki wykonania prac:
 • Prace muszą zostać wykonane zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku.
 • Pełna dokumentacja Projektu jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.
 • Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych materiałów oraz ew. zamienników dokonana zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się,że Zamawiający nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia.
 • Złożenie oferty wiąże się z zobowiązaniem do wykonania prac zgodnie ze wszelkimi odnośnymi przepisami prawa (prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach. Po stronie Zamawiającego leży wyłącznie ustanowienie inspektora nadzoru oraz wykonywanie obowiązków inwestora, które zgodnie z prawem nie mogą być wykonywane przez inny podmiot.
 • Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 3 lat.
 1. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zrealizuje zamówienie do dnia 30.09.2024 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 • Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
 • Posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
 • Posiadanie niezbędne zdolności techniczne, zawodowe, wiedzę i doświadczenie.
 1. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów zbliżonych do projektu będącego przedmiotem postępowania – powyższe kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wykazania, że oferent wykonał w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 1 robotę budowlaną w obiekcie zabytkowym wpisanych do rejestru zabytków.
 2. Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach zadana osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonania prac oraz kierowania robotami budowlanymi
 • Ocena spełnienia podanych warunków będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia.
 • Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie powyżej, zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie analizowana merytorycznie. W przypadku odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
 1. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 04.12.2023 r. do godz. 12:00 w biurze parafialnym(po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu) lub listownie na adres Zamawiającego wskazany poniżej. Informacja z otwarcia ofert i wyniku postępowania będzie umieszczona na stronie Gminy Wyszki http://www.wyszki.pl/ oraz na stronie internetowej parafii: http://parafiatopczewo.pl/

 1. Miejsce składania ofert:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie

 1. Brańska 4, Topczewo

17-132 Wyszki

Telefon : 85 737 12 10 

Biuro parafialne:

Kancelaria jest czynna w dni powszednie w godzinach:   8.00 – 9.00

 1. Sposób i termin złożenia oferty
 • Oferty można składać wyłącznie osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu) lub listownie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04grudnia 2023 r. do godz. 12.00, na adres Zamawiającego wskazany w punkcie 8 .
 • Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 1. a) Złożona oferta musi zawierać dane identyfikujące Wykonawcę / Wykonawców (firma, nazwę, imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, adres e-mail).
 2. b) Złożona oferta musi zawierać wartość netto / podatek VAT / cenę brutto.
 3. c) Złożona oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
 • Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.
 • Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby składające ofertę.
 • Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego (nie decyduje data nadania listu poleconego), w tym godzinę dostarczenia.
 1. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 35 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Kryteria wyboru ofert
 • Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o decyzję komisji składającej się z członków rady parafialnej (min. 3) powołanej przez ks. Proboszcza.
 • Przy ocenianiu ofert i wyborze najkorzystniejszej ofert komisja będzie brała pod uwagę koszt wykonania zamówienia oraz referencje i doświadczenie potencjalnego Wykonawcy.
 • Komisja wybierze ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i spełni oczekiwania Zamawiającego.
 • W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów spełniających kryteria złoży oferty na tę samą kwotę wynagrodzenia, zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.
 1. Klauzula informacyjna – Rodo

Dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, sprost. Dz.U.UE.L.2018.127.2 i Dz.U.UE.L.2021.74.35), zwanego RODO.

 1. Rozstrzyganie sporów

Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

 

 

Załącznik Nr 1

Wzór formularza ofertowego w ramach przeprowadzanego postępowania zakupowego

Nr 3/POZ/2023 z dn.02 listopada 2023 r.

 

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na postępowanie ofertowe, opublikowane przez Zamawiającego: Kościół Parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie na stronie internetowej Gminy Wyszki w ramach prowadzonego postępowania zakupowego na projekt: „Remont zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie”, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu, przedkładamy niniejszą ofertę:

 1. DANE OFERENTA

WYKONAWCA – INFORMACJE OGÓLNE

Firma/imię i nazwisko oferenta  
NIP/PESEL  
Dane oferenta
Miejscowość  
Ulica  
Nr budynku i lokalu (jeśli dotyczy)  
Kod pocztowy i poczta  
 1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW W IMIENIU OFERENTA
Imię i nazwisko  
Nr telefonu  
Adres e-mail  

 

 1. Oferowane wynagrodzenie

brutto (PLN)  __________________________

VAT (PLN) __________________________

Netto (PLN) __________________________

 1. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA OFERENTA
 2. Oświadczam, że wykonałem w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 1 robotę budowlaną w obiekcie zabytkowym wpisanych do rejestru zabytków.
 3. Oświadczam, że dysponuje kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach zadana osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonania prac oraz kierowania robotami budowlanymi.
 4. Oświadczam, że zapoznałem się i bezwarunkowo akceptuję warunki zapytania ofertowego, a w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do zwarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 5. Oświadczam, że w kwocie wynagrodzenia ujęte zostały wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 

………………………………….                                                                              …………………………………………………….

miejscowość i data                                                                                            podpis Oferenta

 

 

 

 

 

A D O R A C J A W. Piątek i W.Sobota

A D O R A C J A

WIELKI PIĄTEK

 

–   9.00-10.00 – WÓLKA PIETKOWSKA

– 10.00-11.00 – ZDROJKI, TRZESZCZKOWO

– 11.00-12.00 – BUDLEWO, PIERZCHAŁY

– 12.00-13.00 – FALKI, GODZIEBY

– 13.00-14.00 – OLSZEWEK, OLSZEWO

– 14.00-15.00 –STRAŻ HONOROWA

– 15.00-16.00 – NOWE BAGIŃSKIE, STARE BAGIŃSKIE

– 16.00-17.00 – FILIPY

– 17.00-18.00 – GÓRSKIE, GAWINY

 

 WIELKA SOBOTA

 

–   9.00-10.00 – WYPYCHY, KOĆMIERY

– 10.00-11.00 – BOGUSZE, KOŻUSZKI

– 11.00-12.00 – OSÓWKA, IGNATKI

– 12.00-13.00 – MOSKWIN, OSTRÓWEK

– 13.00-14.00 – OLĘDZKIE

– 14.00-15.00 – KAMIENNY DWÓR

– 15.00-16.00 – TOPCZEWO

– 16.00-17.00 – MIERZWIN DUŻY i MAŁY

– 17.00-18.00 – ŁUKAWICA, LIZA STARA

– 18.00-19.00 – ZALESIE, WÓLKA ZALESKA, SIEŚKI

 

Regulamin Cmentarza w Topczewie

 

Regulamin Cmentarza Katolickiego Parafii Rzymskokatolickiej

Św. Stanisława B. i M. w Topczewie

 

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 • 1

Katolicki Cmentarz Grzebalny, zwany dalej Cmentarzem, jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii Św. Stanisława B. i M. w Topczewie, zwanej dalej Parafią.

 • 2
 1. Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii.
 2. Z upoważnienia Proboszcza bezpośredni nadzór nad Cmentarzem, sprawy związane z pochówkiem sprawuje grabarz.
 3. Dokumentację cmentarza i sprawy związane z pochówkiem prowadzą księża w kancelarii parafialnej.
 • 3

Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zob. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawach postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 roku § 6 pkt. 1).

 1. Zarząd Cmentarza troszczy się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Cmentarza.
 2. Obowiązek utrzymania grobu i jego otoczenia w czystości i porządku spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 3. Posegregowane śmieci i odpady składowane są do pojemników.
 4. Zarząd Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.
 5. Obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu.
 6. Zarząd Cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia grobów, powstałe w skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i ataków wandalizmu oraz rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania Parafii.
 7. Przebywanie na Cmentarzu w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, burza gołoledź, śnieżyca itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
 8. Cmentarz wyposażony jest w punkt czerpania wody jedynie do podlewania roślin oraz do innych celów gospodarczych.
 • 4

Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej i datą jej zgonu.

 • 5
 1. Na terenie Cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego uzyskania zgody Zarządu Cmentarza, dokonywania jakichkolwiek prac kamieniarskich i budowlanych.
 2. Należy uzyskać pisemną zgodę Zarządu Cmentarza na następujące czynności na cmentarzu:
 3. pogrzeb;
 4. ekshumacja bądź przeniesienie zwłok do innego grobu;
 5. budowa nowego pomnika, katakumby;
 6. remont pomnika;
 7. kładzenie chodnika;
 8. sadzenie drzew i krzewów;
 • 6
 1. Prace budowlane i remontowe należy wykonywać zgodnie z zezwoleniem, które określa ich zakres.
 2. Zezwolenie na prace budowlane traci swoją moc po upływie sześciu miesięcy od daty jego wydania.
 3. W czasie wykonywania prac na cmentarzu wykonawca powinien mieć ze sobą zezwolenie, do wglądu dla kompetentnej, sprawdzającej osoby.
 • 7
 1. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i dokładnego terminu z Zarządem Cmentarza.
 2. Wykonywanie prac remontowych i budowlanych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 3. Prace budowlane i remontowe mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu, albo upoważnione przez niego podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
 4. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.
 5. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód, powstałych w wyniku wykonywania prac.
 6. Zabrania się przygotowywania, mieszania, i składowania zaprawy betonowej bezpośrednia na alejkach cmentarnych, bez zabezpieczeń. Materiały sypkie wolno składować wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach). Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.
 7. Nadmiar ziemi, gruzu, pochodzących z prac kamieniarsko – budowlanych musi być wywieziony poza teren Cmentarza przez firmę wykonującą roboty.
 8. Osoba, która uzyskała zgodę na remont lub rozbiórkę nagrobka, zobowiązana jest wywieźć z Cmentarza pozostały gruz. Należy także uporządkować po remoncie teren wokół grobu.
 9. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko – budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
 • 8

Na terenie Cmentarza zakazuje się:

 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
 2. zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki i miejsca do tego przeznaczone;
 3. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;
 4. ustawiania ławek, płotków itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy;
 5. sporządzania zabudowy grobu, wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu;
 6. przemieszczania nagrobków;
 7. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki rodziców;
 8. umieszczania reklam, prowadzenia akwizycji i rozkładania wizytówek;
 9. wjazdu pojazdami mechanicznymi na cmentarz bez zezwolenia Zarządu Cmentarza;
 10. wprowadzania zwierząt;
 11. palenia tytoniu, picia alkoholu i spożywania środków odurzających;
 12. przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie;
 13. uprawiania żebractwa;
 • 9
 1. Zarząd Cmentarza nie pobiera żadnych ofiar za udostępnienie miejsca na grób, tzw. placowego.
 2. Przez wybór miejsca grobu nie nabywa się prawa jego własności, lecz staje się jego dysponentem.
 3. W przypadku braku dysponenta grobu decyzje dotyczące grobu podejmuje Zarząd Cmentarza.

4.Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarząd nie ma żadnego kontaktu z rodziną, można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z tego grobu są składane do nowo wybudowanego grobowca.

10.Zarząd sporządza protokół z czynności związanych z likwidacją grobu.

11.Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu należy chować w tym samym miejscu, w którym zostały znalezione.

 • 10
 1. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności:
 2. pozostały(a) małżonek(a);
 3. krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.);
 4. krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.);
 5. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
 6. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
 7. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.
 8. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona w kancelarii parafialnej i potwierdzona na piśmie.
 • 11
 1. Groby oraz place pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
 2. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu lub placu Zarząd Cmentarza podejmuje decyzję o dalszym przeznaczeniu grobu lub placu.
 • 12

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

 1. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok – za zezwoleniem inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 2. na zarządzenie prokuratora lub sądu;
 3. na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu Cmentarza na inny cel.
 4. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządu Cmentarza.
 • 13

Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu wymaganych dokumentów, w tym odpisu karty zgonu. W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne od pochowania, a wystawione w języku innego państwa, winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

 • 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Zarządzenie Biskupa Drohiczyńskiego

Drohiczyn, 03.04.2020 r.

 1. 248/2020

      

Czwarte zarządzenie Biskupa Drohiczyńskiego

o organizacji duszpasterstwa w stanie epidemii

 

Nie zmieniła się na lepsze ogólna sytuacja w naszej Ojczyźnie. Obowiązuje do odwołania rozporządzenie ministra zdrowia z 20 marca 2020 r. wprowadzające stan epidemii. Wydawane są coraz bardziej restrykcyjne przepisy. Wszystko na to wskazuje, że będą one obowiązywać w ostatnim okresie Wielkiego Postu i w Święta Wielkanocne. Również władza kościelna wydaje na ten czas swoje wskazania, określające możliwości i sposoby uczestnictwa w obrzędach liturgicznych. W nawiązaniu zatem do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 19 marca br., Wskazań Prezydium KEP z 21 marca br., Komunikatu przewodniczącego KEP z 24 marca br. oraz innych zarządzeń, postanawiam:

 1. Dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej, udzieloną w moim piśmie z 13 marca br. i przedłużoną dnia 24 marca br., przedłużyć po raz drugi, do 19 kwietnia br. włącznie (Niedziela Miłosierdzia).
 2. Pozostaje w mocy zarządzenie, by w każdej Mszy świętej lub w innych celebracjach uczestniczyło maksymalnie 5 osób, nie licząc sprawujących posługę przy ołtarzu. Oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być przede wszystkim osoby zamawiające intencję mszalną. Jeśli więc była przewidziana Msza święta koncelebrowana, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom różnych rodzin zamawiających każdą z intencji, należy rozważyć odprawienie osobnych Mszy. Nie jest to jednak możliwe w dniach Triduum Paschalnego.
 3. W celebracjach liturgicznych sprawowanych w domach zakonnych może uczestniczyć jedynie celebrans oraz mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.
 4. Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5. osób obowiązuje również podczas pogrzebu. W liczbie tej nie mieści się celebrans, niewielkie grono osób posługujących oraz pracownicy firmy pogrzebowej.
 5. Przypominając 6. punkt mego poprzedniego zarządzenia (z 24 marca 2020), odnoszący się do sprawowania sakramentu pojednania, pragnę dodać, iż
  1. Duszpasterze parafialni winni udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który będą mogli umówić się na indywidualną spowiedź.
  2. Duszpasterze są usilnie proszeni o zachowanie dyspozycyjności wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.
  3. Wierni, którzy nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi (np. z powodu kwarantanny), są gorąco zachęceni do wzbudzenia aktu żalu doskonałego (wypływającego z miłości). Taki żal gładzi grzechy powszednie, ale również śmiertelne, gdy jest złączony z mocnym postanowieniem przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe (KKK 1452).
  4. Po zakończeniu epidemii we wszystkich parafiach należy zorganizować dzień skupienia połączony z nabożeństwem pokutnym i możliwością odbycia spowiedzi.
 6. Wiernym, którzy poproszą o to indywidualnie, należy udzielać Komunii świętej poza liturgią, za wyjątkiem:
 7. Wielkiego Piątku, kiedy to poza liturgią Komunii świętej można udzielić tylko chorym, którzy o to poproszą i Wielkiej Soboty, kiedy można to uczynić jedynie w formie Wiatyku.
 8. Odwiedzin osób będących w kwarantannie domowej.

 

Celebracje Wielkiego Tygodnia

 1. Nadzwyczajne przepisy obecnie obowiązujące sprawiają, że w tym roku liturgia Wielkiego Tygodnia będzie w praktyce celebrowana bez udziału wiernych. Z pewnością okaże się to dla bardzo wielu wiernych poruszającym i trudnym do przyjęcia doświadczeniem. Ufamy jednak, że te restrykcyjne zakazy prawdziwie przyczynią się do szybszego zwalczenia groźnej epidemii i uratowania życia wielu ludzi. Duszpasterzom zaleca się na pewien czas przed rozpoczęciem liturgii zamknąć główne drzwi kościoła, a otworzyć tylko boczne (od zakrystii). Po zakończeniu liturgii, zwłaszcza w Triduum Paschalne, kościół winien być jednak otwarty dla adoracji. Wszyscy niech jednak przestrzegają limitu 5. osób, które mogą jednocześnie przebywać wewnątrz.
 2. Liturgia Niedzieli Palmowej i Świętego Triduum Paschalnego sprawowana w katedrze drohiczyńskiej pod moim przewodnictwem będzie transmitowana drogą internetową. Gorąco zachęcam wszystkich Was, Drodzy Diecezjanie, do słuchania i oglądania tych celebracji i do wspólnej modlitwy w duchowej łączności z nami. Jeśli Księża Proboszczowie mają taką możliwość, również ich zachęcam do organizowania transmisji z kościołów parafialnych, by w ten sposób zaprosili do utworzenia duchowej wspólnoty parafian złączonych modlitwą i rozważaniem najważniejszych tajemnic naszej wiary.
 3. Niedziela Palmowa

Zgodnie z dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 25 marca br., liturgię we wszystkich kościołach i kaplicach należy sprawować wg trzeciej formy, tzn. po krótkim przejściu z zakrystii do prezbiterium, z pominięciem czytania Ewangelii o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, modlitwy poświęcenia palm i procesji z palmami, z odmówieniem aktu pokuty i celebrowaniem Mszy świętej, jak zwykle. Jedynie w katedrze drohiczyńskiej celebracja będzie przebiegała wg drugiej formy, tj. z upamiętnieniem wjazdu Chrystusa, pobłogosławieniem palm i krótką procesją.

 1. Wielki Czwartek
  1. Msza Krzyżma zostanie odprawiona w katedrze o godz. 9.30 jedynie w wąskim gronie imiennie wskazanych kapłanów. Podczas liturgii zostaną poświęcone oleje święte, które przekażemy do parafii we właściwym czasie i właściwej formie, o czym Księża Proboszczowie zostaną poinformowani.
  2. We Mszy Wieczerzy Pańskiej należy pominąć obrzęd obmycia nóg. Najświętszy Sakrament ma być przechowywany w tabernakulum, bez urządzania ołtarza wystawienia (ciemnicy) i bez procesji. W tym dniu kapłanom wyjątkowo zezwala się na odprawienie Mszy świętej bez udziału ludu, byleby w odpowiednim miejscu.

Uroczysta Eucharystia, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, będzie celebrowana w Diecezjalnym Dniu Modlitw o Świętość Kapłanów, 25 maja, jeśli do tej pory zostanie zniesiony stan epidemii.

 1. Wielki Piątek
  1. Cześć Krzyżowi podczas Liturgii Męki Pańskiej należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego, co dotyczy także adoracji indywidualnej poza liturgią.
  2. Do wezwań modlitwy powszechnej należy dołączyć – zgodnie z przekazanym w załączniku tekstem – specjalną intencję o ustanie epidemii (przedostatnią z kolei).
  3. Należy przygotować Grób Pański, jednak prosty, bez zbędnej okazałości.
  4. Ojciec święty Franciszek przeniósł zbiórkę ofiar na Ziemię Świętą z Wielkiego Piątku na niedzielę 13 września br.
  5. Usilnie zachęca się, aby w Wielki Piątek wierni adorowali krzyż w swoich domach.
 2. Wielka Sobota i Wigilia Paschalna
  1. Nie organizuje się tradycyjnego poświęcenia pokarmów ani w kościołach, ani w innych miejscach. Należy natomiast pobłogosławić pokarmy przed śniadaniem wielkanocnym. Dokonuje tego głowa rodziny (lub inna osoba wierząca) w domu wg tekstu zamieszczonego w załączniku na stronie internetowej Diecezji Drohiczyńskiej.
  2. W liturgii Wigilii Paschalnej pomija się obrzęd poświęcenia ognia i procesję, a rozpoczyna się w prezbiterium od przygotowania i zapalenia paschału. Następnie wykonuje się Orędzie Wielkanocne (Exsultet). W czasie Liturgii chrzcielnej opuszcza się litanię do Wszystkich Świętych, błogosławieństwo wody chrzcielnej i pokropienie wiernych, a tylko odnawia się przyrzeczenia chrzcielne i odmawia modlitwę powszechną.
  3. Nie urządza się procesji rezurekcyjnej, ale tradycyjnie, o godz. 6.00 w Niedzielę Zmartwychwstania, należy uderzyć w dzwony.

Uroczystości Pierwszej Komunii świętej i bierzmowania

 1. Zakazane jest – jak wiadomo – organizowanie wszelkich spotkań z dziećmi, młodzieżą i z rodzicami, przynajmniej do Wielkanocy. Zawieszony jest zatem proces przygotowania do I Komunii świętej i bierzmowania. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka będzie sytuacja po Świętach. Najprawdopodobniej zakazy zostaną jeszcze przez jakiś czas utrzymane. Żeby więc nie trzymać dzieci, młodzieży i rodziców w niepewności, niniejszym odwołuję wszystkie uroczystości I Komunii świętej i bierzmowania zaplanowane przed wakacjami 2020 r. i przenoszę na czas, kiedy zostanie zniesiony w Polsce stan epidemii. Nowe terminy Księża Proboszczowie uzgodnią z Rodzicami. Zdaję sobie sprawę z tego, że zaistniała sytuacja powoduje dużo różnych kłopotów, będzie więc lepiej wcześniej do niej się dostosować.

Pozostałe zarządzenia

 1. Odwołuję wszystkie, zaplanowane przed wakacjami 2020 r. – wizytacje kanoniczne. Zostaną one przeniesione na czas późniejszy, uzgodniony z Księżmi Proboszczami.
 2. Odwołuję rekolekcje kapłańskie zaplanowane na czas od 14 do 16 kwietnia br. Ufam, że druga tura rekolekcji (23-25 czerwca br.) odbędzie się. W późniejszym czasie zostanie podany dodatkowy termin rekolekcji.
 3. Urzędy Kurii Diecezjalnej będą zamknięte dla interesantów do odwołania. Pracownicy Kurii będą pełnili swoje obowiązki i pilne sprawy załatwiali drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem poczty.

Pragnę serdecznie podziękować Drogim Księżom za ich gorliwą posługę w trudnych warunkach stanu epidemii. Dziękuję też wszystkim Wiernym za spokojne i odpowiedzialne przeżywanie uciążliwych utrudnień, za ufną modlitwę i dobre wykorzystywanie czasu spędzanego w domach. Czeka nas Wielki Tydzień i Święta Wielkanocne, które przeżyjemy w tym roku zupełnie inaczej, niż wszystkie wcześniejsze. Może ta nieplanowana „niewola domowa” przyniesie dobre owoce i pokaże jak cenna jest możliwość swobodnego kontaktu z Chrystusem Eucharystycznym i uczestnictwa w liturgii Kościoła. Bardzo proszę wszystkich o dalszą modlitwę o ustanie epidemii, o zdrowie dla zarażonych, o wieczny pokój dla zmarłych i o siły i odporność dla tych, którzy z narażeniem zdrowia niosą pomoc – dla służb medycznych, sanitarnych, dla laborantów, służb utrzymujących porządek i licznych zastępów wolontariuszy.

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący – Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.

 

  + Piotr Sawczuk

Biskup Drohiczyński

 

Ks. Zbigniew Rostkowski

        Kanclerz Kurii

 

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny

 

Głowa rodziny lub inna osoba wierząca zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Głowa rodziny:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy:

Amen.

 

Głowa rodziny:

Pan Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas i dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości. Jej wyrazem jest nasze spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem podczas wspólnego świątecznego posiłku w gronie rodzinnym.

Dlatego błogosławimy dzisiaj te pokarmy i prosimy, aby Chrystus obdarzył nasze serca radością i wzajemną życzliwością oraz wynagrodził trudy tych, którzy te pokarmy przygotowali.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wamdodane”.

Mt 6, 31 ab.32b-33

 

Po odczytaniu tekstu Głowa rodziny mówi:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią pole­ciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmar­twychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Aposto­łów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wiel­kanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Two­im życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosławten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pa­miątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wy­trwale na pustkowiu i który wziąłeś w ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które bę­dziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wie­czerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosławte jajka, znak nowego życia, abyśmy, dzieląc się nimi w gronie ro­dziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie rado­ścią z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: 

Amen.

 

Głowa rodziny:

Przeżywając trudny czas epidemii, w duchowej łączności z wszystkimi wierzącymi w Zmartwychwstałego Pana, chcemy pamiętać o dotkniętych chorobą oraz o opiekujących się nimi, niejednokrotnie przebywającymi poza swoimi domami.

Ojcze nasz…(wszyscy odmawiają modlitwę)

 

Głowa rodziny:

Pomódlmy się także o pokój wieczny dla zmarłych z naszej rodziny i ofiar epidemii.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

 

Wszyscy:

A światłość wiekuista niechaj im świeci.

 

Głowa rodziny:

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

 

Wszyscy:

Amen.

 

Komunikat

 

Zarządzenie Biskupa Drohiczyńskiego

związane z panującym w Polsce stanem epidemii

 

Zagrożenie epidemiczne nie ustaje i niestety powoli rośnie liczba osób zakażonych. Wszystkie one otrzymują stosowną pomoc medyczną i otoczone są ofiarną opieką wielu ludzi. Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie tym, którzy z narażeniem zdrowia i z wielką miłością świadczą pomoc dotkniętym koronawirusem. Dziękuję również tym osobom, które w sposób zdyscyplinowany respektują zarządzenia służb medycznych, sanitarnych i porządkowych, wydawane w celu ograniczenia niebezpieczeństwa. Towarzyszy wam – drodzy Państwo – nasza ufna modlitwa i duchowe wsparcie.

Niniejszym pismem pragnę przekazać dodatkowe zarządzenia, które uwzględniają zalecenia Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z 21.03.2020 r. i mają nam pomóc właściwie i spokojnie przeżyć pozostałą część Wielkiego Postu. Moje wcześniejsze zarządzenia pozostają w mocy, a ponadto:

 

 1. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej wiernym, wskazanym w moim piśmie z 13 marca, zostaje przedłużona do 5. kwietnia br. włącznie (do Niedzieli Palmowej). Zachęcam usilnie do korzystania w dalszym ciągu z transmisji radiowych, telewizyjnych oraz internetowych, ale też do traktowania swego duchowego uczestnictwa we Mszach i nabożeństwach wielkopostnych w sposób nabożny, wyciszony i skupiony. Istnieje możliwość przyjęcia Komunii świętej duchowej, zgodnie z zachętą wypowiedzianą przez św. Jana Pawła II (enc. Ecclesia de Eucharistia, 34).

 

 1. Zawieszenie bierzmowań, pielgrzymek i wszelkich zgromadzeń pozostaje w mocy do Świąt Wielkanocnych. Zgodnie z Komunikatem Przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br. we Mszy św. lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc sprawujących posługę.

 

 1. W dalszym ciągu proszę o codzienną modlitwę na różańcu w rodzinach o godz. 20.30, zakończoną odśpiewaniem apelu w łączności z biskupami, kapłanami i zakonnicami, modlącymi się w tym czasie w kościołach lub kaplicach.

 

 1. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w Dzień Świętości Życia o godz. 12.00 złączmy się we wspólnej modlitwie z Ojcem świętym Franciszkiem i wiernymi różnych krajów, odmawiając modlitwę „Anioł Pański”, „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”  oraz modlitwę kard. Bagnasco w intencji ustania epidemii (zob. załącznik). Proszę również, aby tego dnia o godz. 12.00 we wszystkich kościołach zabrzmiały dzwony.

Połączmy się też duchowo z Ojcem świętym na modlitwie w piątek, 27. marca o godz. 18.00.

 

 1. Przypominam, że Penitencjaria Apostolska, dekretem z 19. marca br., ustanowiła dodatkowy odpust zupełny dla wiernych chorych na Covid-19, przechodzących kwarantannę, a także dla pracowników służby zdrowia i członków rodzin osób zarażonych, którzy mimo ryzyka świadczą im pomoc oraz innym wiernym, którzy uczestniczą w modlitwie przebłagalnej. Dla zapoznania się z warunkami odpustu, proszę zajrzeć do dekretu Penitencjarii, dostępnego w mediach.

 

 1. Zwracam się z prośbą do Księży, aby byli do dyspozycji wiernych, którzy pragną odbyć spowiedź sakramentalną. Może to być połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i adoracją, np. w pozostałe jeszcze piątki Wielkiego Postu, przez parę godzin w ciągu dnia. Proszę Księży o umieszczenie informacji o godzinach dyżuru spowiedniczego w gablocie parafialnej i na stronie internetowej. Zgodnie z roztropnym rozeznaniem Księża mogą też spowiadać poza konfesjonałem, strzegąc tajemnicy sakramentalnej, ale też zachowując odpowiednią odległość od penitenta – w bocznej kaplicy, w zakrystii, w sali duszpasterskiej lub nawet na wolnym powietrzu. Należy ponadto przewidzieć dzień odwiedzin chorych i starszych, aby – zachowując wymogi bezpieczeństwa – wyspowiadać ich i udzielić Komunii świętej.

 

 1. Przypominam, że na wypełnienie obowiązku przystąpienia do Komunii wielkanocnej (i odbycia sakramentalnej spowiedzi) mamy czas do Niedzieli Trójcy Świętej (07.06.2020). Istnieje więc szansa, że ci, którzy nie spełnią tego obowiązku przed Wielkanocą, zdąża to uczynić później. Pragnę jednak zaznaczyć, że nie ma możliwości odbycia spowiedzi przez telefon, czy inne środki audiowizualne. Nie ma też podstaw, w obecnym stanie zagrożenia epidemicznego, do udzielania tzw. absolucji generalnej, chyba, że w poszczególnych przypadkach będą spełnione ogólne warunki otwierające taką możliwość.

 

 1. Gorąco popieram akcję Caritas Diecezji Drohiczyńskiej „dzielny bo dobry”, skierowaną na organizowanie w czasie trwających obecnie trudności wolontarystycznej pomocy osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, nieporadnym, samotnie wychowującym dzieci. Jest to także właściwy moment dla parafialnych zespołów charytatywnych i dla innych osób o otwartym sercu na okazanie cichej życzliwości i konkretnej pomocy.

 

 1. Przed rozpoczęciem Modlitwy Eucharystycznej i przeistoczeniem wskazane jest dokonanie przez celebransa dezynfekcji rąk. We Mszach świętych koncelebrowanych, przygotowanie darów, spożycie Krwi Pańskiej z kielicha i puryfikacja należą do głównego celebransa, pozostali kapłani przyjmują Komunię świętą przez zanurzenie.

 

 1. Przypominam Księżom, że w obecnej sytuacji bardziej zalecane jest udzielanie Komunii świętej na rękę. Decyzja o sposobie przyjęcia należy jednak do wiernych. Należy przed rozpoczęciem udzielania ogłosić, że osoby przyjmujące na rękę winny podejść w pierwszej kolejności, przyjmujące zaś do ust, w drugiej kolejności. Jeśli Komunii udziela dwóch szafarzy, należy zapowiedzieć, że jeden z nich udziela na rękę, drugi do ust.

 

 1. Jest wskazane, aby Księża Proboszczowie zaopatrzyli się w płyn dezynfekujący i używali go we wspomnianych wyżej sytuacjach, a ponadto co jakiś czas zlecili przetarcie nim klamek, niektórych elementów ławek, konfesjonałów, balustrad itp.

 

 1. Kościół żyje z ofiar składanych przez wiernych. Biorąc więc pod uwagę fakt, że w ostatnim okresie liturgia w parafiach była sprawowana z nielicznym udziałem osób i niewielkie były ofiary składane na tacę, parafialne świadczenia okresowe przekazywane do Kurii Diecezjalnej z II kwartału 2020 r. zostają obniżone o 50%. Dotyczy to podatku od parafii, nie zaś zobowiązań osobistych poszczególnych księży, czy też tac i puszek na cele ogólne. Ufam, że ta decyzja ułatwi Księżom Proboszczom regulowanie bieżących opłat parafialnych i nie wywoła poważniejszych trudności w utrzymaniu instytucji diecezjalnych.

Przed Wielkim Tygodniem zostaną wydane kolejne dyspozycje.

Pamiętajcie Kochani o zanoszeniu ufnych modlitw do Boga o oddalenie epidemii.

 

Wszystkim Wam z serca błogosławię!

                                                                                                               + Piotr Sawczuk

                                                                                                          Biskup Drohiczyński

 

W związku z powyższym prosimy by podczas mszy św. w kościele i kaplicach gromadziła liczba wiernych nie przekraczająca 5 osób. Pierwszeństwo niech mają zamawiający intencje. Pozostali parafianie niech uczestniczą w liturgiach transmitowanych przez środki społecznego przekazu. Prosimy o modlitwę w rodzinach i osobistą w intencji ustania epidemii.

 

 

Adoracja Triduum Sacrum

 

WIELKI PIĄTEK

 

–   9.00-10.00 – WÓLKA PIETKOWSKA

– 10.00-11.00 – ZDROJKI, TRZESZCZKOWO

– 11.00-12.00 – BUDLEWO, PIERZCHAŁY

– 12.00-13.00 – FALKI, GODZIEBY

– 13.00-14.00 – OLSZEWEK, OLSZEWO

– 14.00-15.00 – STRAŻ HONOROWA

– 15.00-16.00 – NOWE BAGIŃSKIE, STARE BAGIŃSKIE

– 16.00-17.00 –   FILIPY

– 17.00-18.00 – GÓRSKIE, GAWINY

 

 

WIELKA SOBOTA

 

–   9.00-10.00 – WYPYCHY, KOĆMIERY

– 10.00-11.00 – BOGUSZE, KOŻUSZKI

– 11.00-12.00 – OSÓWKA, IGNATKI

– 12.00-13.00 – MOSKWIN, OSTRÓWEK

– 13.00-14.00 – OLĘDZKIE

– 14.00-15.00 – KAMIENNY DWÓR

– 15.00-16.00 – TOPCZEWO

– 16.00-17.00 – MIERZWIN DUŻY i MAŁY

– 17.00-18.00 – ŁUKAWICA, LIZA STARA

– 18.00-19.00 – ZALESIE, WÓLKA ZALESKA, SIEŚKI

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE

Piątek 14.12.2018 r.

godz.   9.30 –   Msza św. w kościele

godz. 11.00 –   Msza św. dla Szkoły Podstawowej

godz. 14.00 –   Msza św. w Filipach

godz. 17.00 –   Msza św. w kościele

 

Sobota 15.12.2018 r.

godz.   9.33 –   Msza św. w kościele

godz.  11.00 –  Msza św. w Lizie

godz. 14.00 –   Msza św. w Mierzwinie

godz. 17.00 –   Msza św. w kościele

 

Niedziela 16.12.2018 r.

godz.   8.00 –   Msza św. w Mierzwinie

godz.   9.30 –   Msza św. w kościele

godz. 11.00 –   Msza św. w Lizie

godz. 12.00 –   Msza św. w kościele

godz. 14.30 –   Msza św. w Filipach