TMoJCh 2017

TMoJCh-2017-okladka
Temat Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2017
Gdy niemiecka komisja przygotowawcza spotkała się na jesieni 2014 roku, szybko stało się jasne, że materiały na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będą akcentowały dwie sprawy: z jednej strony będzie w nich obecna celebracja miłości i łaski Bożej, „usprawiedliwienie ludzkości jedynie przez łaskę”, odzwierciedlająca główną troskę Kościołów wyrosłych z Reformacji Marcina Lutra. Z drugiej strony, materiały powinny także podkreślić ból spowodowany późniejszymi głębokimi podziałami, które dotknęły Kościół, otwarcie ukazując i nazywając winę, i dając sposobność wykonania kroków w stronę pojednania. Ostatecznie to adhortacja apostolska papieża Franciszka z 2013 roku zatytułowana
Evangelii gaudium (Radość Ewangelii), w której został użyty cytat: „Miłość Chrystusa przynagla nas” (nr 9), dostarczyła tematu na ten rok. W nawiązaniu do tego biblijnego wersetu (2 Kor 5,14), rozpatrywanego w kontekście całego piątego rozdziału Drugiego Listu do Koryntian, niemiecka komisja sformułowała temat na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2017.
Tekst biblijny: 2 List do Koryntian 5, 14-20
Ten tekst podkreśla, że pojednanie jest darem od Boga przeznaczonym dla całego stworzenia. „Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania” (w. 19). Na skutek Bożego działania osoba, która została pojednana w Chrystusie, jest wezwana do głoszenia tego pojednania słowem i czynem: „Miłość Chrystusa przynagla nas” (w. 14). „Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (w. 20). Tekst ten podkreśla, że pojednanie to nie dokonuje się bez ofiary. Jezus oddaje swoje życie; On umiera za wszystkich. Ambasadorzy pojednania są wezwani, w Jego imię, do oddawania, tak jak On, swojego życia. Oni już nie żyją dla samych siebie; żyją dla Tego który umarł za nich.
Osiem dni i nabożeństwo
Tekst 2 Kor 5,14-20, wyznacza refleksje ośmiu dni, które rozwijają wybrane teologiczne treści poszczególnych wersetów w następujący sposób:
Dzień 1: Jeden umarł za wszystkich
Dzień 2: Nie żyjemy już dla siebie
Dzień 3: Już nikogo nie znamy według ciała
Dzień 4: To, co dawne, przeminęło
Dzień 5: Nastało nowe
Dzień 6: Bóg pojednał nas ze sobą
Dzień 7: Służba pojednania
Dzień 8: Pojednani z Bogiem
W ekumenicznym nabożeństwie fakt, że Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą, jest powodem do radości. Lecz trzeba także uwzględnić nasze wyznanie grzechów, zanim usłyszymy głoszone słowo i zaczerpniemy z głębokiego źródła Bożego przebaczenia. Dopiero wówczas jesteśmy w stanie świadczyć wobec świata, że pojednanie jest możliwe. Przynagleni do świadczenia Miłość Chrystusa przynagla nas do modlitwy, ale także do wyjścia poza nasze modlitwy o jedność między chrześcijanami. Wspólnoty i Kościoły potrzebują daru Bożego pojednania jako źródła życia. Lecz ponad wszystko potrzeba im tego dla wspólnego świadczenia wobec świata, „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,21).
Świat potrzebuje posługi pojednania, która przełamie bariery, zbuduje mosty, wprowadzi pokój i otworzy drzwi do nowego sposobu życia w imię Tego, który pojednał nas z Bogiem – Jezusa Chrystusa. Jego Duch Święty prowadzi nas do pojednania w Jego imię. Gdy zaczynano pisać ten tekst w 2015 roku, wiele osób i Kościołów w Niemczech praktykowało pojednanie przez ofiarowanie gościnności wielu uchodźcom przybywającym w poszukiwaniu ochrony i nowego życia z Syrii, Afganistanu, Erytrei, a także z krajów leżących w zachodnich Bałkanach. Niosące pojednanie Kościoły aktywnie pomagały uchodźcom w znajdowaniu nowych domów, jednocześnie starając się poprawiać warunki życia w krajach, które opuścili. Konkretne akty pomocy są równie niezbędne jak wspólna modlitwa za pojednanie i pokój, jeśli osoby, które uciekają od przerażających warunków i sytuacji, mają doświadczyć nadziei i pocieszenia.
Niech źródło wspaniałego Bożego pojednania rozlewa się podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw, aby wielu ludzi mogło znaleźć pokój i aby mosty mogły zostać zbudowane. Niech ludzie i Kościoły będą pobudzane przez miłość Chrystusa do prowadzenia życia pełnego pojednania i do obalenia murów, które dzielą!

Materiały:

http://ekumenia.pl/content/uploads/2016/12/TMoJCh-2017-broszura.pdf